A kosarad üres

Kosárban 0 tétel

Tekla Tekla

ADATVÉDELMI SZABÁLYOK

 

A napgyongye.hu webáruház tulajdonosa és adatkezelője:

NÉV: Gothárd Éva egyéni vállalkozó
SZÉKHELY: 2220 Vecsés, Táncsics Mihály u. 70/A
E-mail cím: info@napgyongye.hu
TELEFONSZÁM: 06-70-342-95-55
WEBOLDAL ELÉRHETŐSÉGE: www.napgyongye.huA tárhely szolgáltató adatai:

NÉV: Horváth Edit
Székhely címe: 8800 Nagykanizsa, Varasdi utca 32.
E-mail cím: ugyfel@webaruhazextra.hu
Skype: web-haszon
Weboldal elérhetősége: www.webaruhazextra.hu

A napgyongye.hu webáruház az Ön által megadott adatokat kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve a hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait kizárólag a szerződési feltételek teljesítése érdekében, az Ön által választott csomagküldő szolgáltató részére adjuk ki. A csomagküldő szolgálat a napgyongye.hu webáruházból kapott adatokat harmadik fél részére semmilyen indokkal nem adhatja ki. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek megfelelően járunk el. 

Az adatok tulajdonosa a napgyongye.hu webáruház. Az oldalon található információkat, tartalmakat és azok kialakítását, fotókat, nemzetközi és magyar törvények védik. Az oldalon található információk, adatok, tartalmak, fotók, cikkek bármilyen formában történő változtatása, másolása haszonszerzés céljából történő továbbadása TILOS! A webáruházzal kapcsolatos minden jogunkat fenntartjuk, szükség esetén hivatalos úton, bírósági úton érvényesítjük.

A webáruházba történő regisztrációval, valamint a megrendelés véglegesítésével, elküldésével, és a hírlevélre történő felíratkozás esetén az adatvédelmi szabályzatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért. Amennyiben nem szeretné, hogy adatai a rendszerünk nyilvántartásában szerepeljen, úgy e-mailben kérheti adatainak törlését, melyet 3 napon belül elvégzünk.
 

ADATFELDOLGOZÓ
 

A napgyongye.hu webáruház postai úton és a GLS Futárszolgálat szolgáltatásit igénybevéve kézbesíti a megrendelt termékeket. Így a  Magyar Posta és a GLS Hungary Kft. valamint alvállalkozója a Packet Trans Kft. mint Adatfeldolgozó szerepelnek. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatkezelő a vevő nevét, címét és telefonszámát átadja Adatfeldolgozónak, melyet a postai feldolgozást követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.
Adatfeldolgozó részletes adatai:

Magyar Posta
22220 Vecsés, Arany János utca 43.
Telefonszám: (29) 550 630

GLS Hungary Kft. 
Alsónémedi, GLS Európa u. 2, 2351
Telefonszám: (29) 886 694
E-mail cím: info@gls-hungary.com 


Packet Trans Kft.
1239 Budapest, Ócsai út 1-3

Telefon:36/70-316-51-08
e-mail cím: dora@makoattila.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

Önt az adatkezelés időtartamán belül a rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

- hozzájárulás visszavonásának joga
- személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzájárulás
- helyesbítéshez való jog
- adatkezelés korlátozása
- törléshez való jog
- tiltakozáshoz való jog
- hordozhatósághoz való jog
 

Amennyiben élni kíván jogaival, az az Ön azonosításával jár együttezügyben Adatkezelőnek szükséges Önnel kommunikálnia.Ebben az esetben szükséges lesz személyes adatainak megadása, de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, mellyel Adatkezelő egyébként is kezel Önről. Amennyiben Ön vásárlónk (volt) és panasz ügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, úgy kérjük, adja meg rendelési azonosítóját, így Önt mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
  • az adatkezelés céljai;
  • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat kérte, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.
 

Automatizált döntéshozatal 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
   

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni. Ez esetben adatait rendszerünkből töröljük.

A napgyongye.hu webáruház cookie-kat nem használ.

 

Tájékoztatom, illetve felhívom a figyelmét arra, hogy a megrendelés elküldésével a Megrendelő véglegesíti a vásárlást, ezzel egyidőben elfogadja és tudomásul veszi a napgyongye.hu webáruház Adatvédelmi szabályzatában, Általános szerződési feltételekben, Használati utasítás termékeimhez menüpontban és Vásárlási feltételekben foglalt információkat, szabályokat, és mindezzel egyetért. Kérem ezért, hogy a felsorolt menüpontok alatt található információkat figyelmesen olvassa el!  

Title Text
Nem lépek be.